ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢١١. چراغ نۆش کەردەن
چراغ نۆش کەردەن...
جە ساوە دڵ جام، دووریت نۆش کەردەن
هوونی دڵ نە چەم یەند خرۆش کەردەن
سوەیل چەمەنان بەی ڕەنگ پۆش کەردەن
جە زەردی ڕەنگم، جە پەی باری دەرد
مایە هۆر گێرتەن خەزانانی زەرد
وەختێ نەو سوەیل وە نەخشش مەیلەن
موژانم مووی نەخش دەستی سوەیلەن
فیدای باڵات بام وەی تەور کەردەن پێم
سوەیل مایەی ڕەنگ هۆر مەگیرۆ جێم

پەراوێز edit