ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢١. بای شەماڵ تای زوڵف
بای شەماڵ تای زوڵف...
دەستم دامانت تایێ جە تای زوڵف

قەترانی شەوڕەنگ، وەردەی سەر کوڵف
ستەم زەدەی دەست ناخۇن کەندەی توڵف

وەختێ مەگېرۊ توڵف وە سینەوە
سا توڵف مەکېشۊ، زوڵف بە قینەوە

ئەوسا مە گېرۊ کڵافەی کوڵفش
لازم مەدەرو بە دەستی، زوڵفش

ساکە مەگېرۊ مەکېشۊش بە قەست
حازر بە نەوجا بستانش جە دەست

باوەرەش پەرېم، چۇن تەیری تیژ باڵ
هېمای دڵ یەکسەر نەبېیەن بە زوخاڵ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit