ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٠٤. چراغ شکاوان
چراغ شکاوان...
فیدای دووریت بام دەروون شکاوان
بڵێسەی ئاهم وە پای عەرش یاوان
گەرمیش ستاران تاو تاو مەتاوان
خەریک مەندەنان من چەنی زامەت
دووریت مەنمانۆ پەنەم قیامەت
فیدای دووریت بام چێشش کەردەن پێم
بێزار بیەنان جە زیندەگیی وێم

پەراوێز edit