ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٠٣. چراغ سەودایێ
چراغ سەودایێ...
ئەر دڵ نەکێشۆ بێ تۆ سەودایێ
نە پێکۆ بەئاه سوب سەحەرگایێ
زامدار بۆ بە زام موژە مەودایێ
سەرێ سەودای تۆش نەبۆ جە سەردا
گۆشێ نەشنەوۆ دەنگت جەوەردا
ئەو سەرە خەریک دەردی ستەم بۆ
ئەو گۆشە پڕ دەرد بە باری خەم بۆ
دیدەیە جە دوور نەوینۆ ڕەنگت
زبانێ نەبۆ شەو بە هام دەنگت
ئەو دیدە سزاش بێ مودارا بۆ
ئەو زبان بە سەنگ سیای سارا بۆ

پەراوێز edit