ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٩٨. چراغ زاریمەن
چراغ زاریمەن...
زگارییم پەی تۆن، پەی تۆ زاریمەن
پەی تۆ جەفا و جەور دەردی کاریمەن
پەی تۆ زامی سەخت نادیاریمەن
پەی تۆ ڕەستەخێز ڕووی نەبەردمەن
پەی تۆ پەیاپەی ئاهی سەردمەن
پەی تۆ سەر تاپا دەروون زوخاڵم
پەی تۆ ڕەجاڵ و وێرانەن ماڵم
قیبلەم سا شەرتەن حاڵم بزانی
بێزار بیەنان جەی زیندەگانی

پەراوێز edit