ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٩٧. چراغ دا جارێ، بۆ وە خاوم دا
چراغ دا جارێ، بۆ وە خاوم دا
پا بنیەر وەبان هەر دوو چاوم دا
مەواچە موژەت تیژتەرەن جە خار
پای گوڵ ئەندامم مەدەرۆ ئازار
من پەی موژەی خار یە خەیلێ وەختەن
بە جاڕوو کاری نە ڕای تۆم جەختەن
شەو و ڕۆ نە ڕات پەرێ ئی سەودا
یەک یەک بیەنی شکەستەی مەودا
بۆ وە بێ ئەندێش پا بنیە لێشان
بدیە بینایی هیچ مەندەن تێشان
ئەگەر تێشان بۆ غەیر جە هوون فێشتەر
هیجرانت فێشتەر لێش بدۆ نێشتەر
سەحەر مەزانی، باڵا زەڕ ستوون
پات وێنەی هەنار ژیابۆ بە هوون

پەراوێز edit