ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٧٠. نەوسیوەیل بێ دەرد
نەوسیوەیل بێ دەرد...
ئێمە دەردەدار، نەوسیوەیل بێ دەرد
بێ دەرد، بە وێنەی تۆفی هەوای سەرد
تاراجی دووکان چەمەنانش کەرد
چەند پارچە خەزان ڕەنگ ڕەنگی ئاڵا
ڕەنگی ئاڵاشان نەڕووی خاک ماڵا
دیبای فەرەنگی جە تەرزی خەزان
کەردەن هەوای سەرد نەو پایز هەرزان
ئێمە باری خەم، تەن خەستەی زویر
شیەنمان جەڕەنگ خەزانان جە ویر
ئەر سەد ڕەنگی خەم، مەپۆشان خەیاڵ
مەخسەڵ ماڵ مەکەرد، خەزانانی ئاڵ
هەوای نەوپایز جە هاڵ نەزانی
خەزان ڕێزان کەرد، ڕەزان خەزانی
ئیسە ئێمە و دەرد، جەفای ڕۆزگار
دەست نە گەردەنیم، تا فەسڵی وەهار

پەراوێز edit