ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٦٩. نەوسیوەیل باخان
نەوسیوەیل باخان...
دیسان مایەی ڕەنگ ئاوەرد نە باخان
فرووزان جە وەڵگ داران چراخان
سۆچیان پێشان پەروانەی داخان
وەڵگی وەن داران وەختی ئافتاو خێز
کەردەن وێنەی لاڵ نگینی پەروێز
جە عەکسی خەزان، جامی گوڵاوان
چمان قورسی زەڕ، تەڵا پەی تاوان
ڕەنگی بەست سەرتەرز باڵای بلەرمان
چوون بەرگ زووخین زامی بێ دەرمان
پەی کەسێ شێوەی سەوداش نە سەر بۆ
جۆیای جانفیدای وەسڵی دڵبەر بۆ
خەزان جەلابەخش، خەم خەیاڵشەن
پاماڵ کۆی گەنج شادی و ماڵشەن

پەراوێز edit