ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٢. شەوان بېداری
شەوان بېداری...
دەردی بۍ هامدەرد، شەوان بېداری

سەیل ئەسری هۇن دیدەم بەزاری
مەنمانۊ نە ڕۇم ڕەنگی وەهاری

هەناسەم چۇن باد وەختی سوبحدەم
خېڵی گوڵخونچان ماوەرۊ وەهەم

خەیاڵ گوڵخونچان ماوەرۇن نە دڵ
چەمانم دەرۇن مەپېکان وە چڵ

شکاونۊوە وە دیدەمەدا
مەیان وە موژگان هۇن دیدەمەدا

بە ڕوخسار مەدان پېکانان تەبەق
چۇپەی مەشانان بە دامان وەرەق

پڕ وەرەق دایم کەیلەن دەرۇنم
گوڵچینی باخچەی دەردی مەجنۇنم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit