ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٩. شېوە لەولاوێ مەبۊنە چەمەن
شېوە لەولاوێ مەبۊنە چەمەن
نە دەوری ڕېحان چۇزەی یاسەمەن

دەست ڕەنجی شیرین جەمین قورسی خۆر
خاس کەوت بە خاتر لەیلی خاتر تۆر

مەخېزۊ نە خاک، مەنمانۊ باڵا
مەبۊ بە پەشتان نەوتۇڵی ئاڵا

شېوەی ئەو لەولاو ها بەو باڵاوە
بەو باڵا شیرین سەرۇ ئاڵاوە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit