ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٩. شێوە لەولاوێ مەبۆ نە چەمەن
شێوە لەولاوێ مەبۆ نە چەمەن
نە دەوری ڕێحان چووزەی یاسەمەن
دەست ڕەنجی شیرین جەمین قورسی خۆر
خاس کەوت بە خاتر لەیلی خاتر تۆر
مەخێزۆ نە خاک، مەنمانۆ باڵا
مەبۆ بە پەشتان نەوتووڵی ئاڵا
شێوەی ئەو لەولاو ها بەو باڵاوە
بەو باڵا شیرین سەروو ئاڵاوە

پەراوێز edit