ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٧. شیم نە خەیاڵان سەیری دنیام کەرد
شیم نە خەیاڵان سەیری دنیام کەرد
واتم مەر وینۆ کەسێو ساحێب دەرد
شار بە شار گێڵام، بیام دەربەدەر
پەرسام، کەس جە دەرد نەدارۆ خەبەر؟
هەر دام بەسەردا پەرێ جەستەی وێم
پەرێ دەوای دەرد جەی نەڕەستەی وێم

پەراوێز edit