ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٦. شیرین زوڵف لوول
شیرین زوڵف لوول...
فیدای زوڵفت بام، گا کرژەن، گا لوول
گا چوون سیا مار، پەشێوەن، مەلوول
گا وێنەی لاولاو، مەپێچیۆ نە تووڵ
گاگا پەشێوەن، گاهێ گرنجەن
گاگا گرەبەند، مڵەمای زنجەن
گاگا چەم وەردەن چوون چەنبەرەی چین
گا پەی جەمینت بیەن وە پەڕچین
گا تاتان جەتاو سەرڕشتەی شەماڵ
گا خەفتەن ساکن نە دەورانی خاڵ
دیدەم چێش مەبۆ، تایێ جەو زوڵفە؟
جەو زوڵفی وەش بۆی، لوولی سەرکوڵفە
شای شیرین پەیکەر، جەمین جامی ساف
پەرێم بکیانی تایێ جەو کڵاف
بماڵوون نە چەم ساکن بۆ جە دەرد
دڵ بی بە زوخاڵ، با نەبۆ وە گەرد

پەراوێز edit