ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٦. شیرین زوڵف لۇل
شیرین زوڵف لۇل...
فیدای زوڵفت بام، گا کرژەن، گا لۇل

گا چۇن سېیامار، پەشېوەن، مەلۇل
گا وېنەی لاولاو، مەپېچیۆ نە تۇڵ

گا گا پەشېوەن، گاهێ گرنجەن
گا گا گرەبەند، مڵەمای زنجەن

گاگا چەم وەردەن چۇن چەنبەرەی چین
گا پەی جەمینت بېیەن وە پەڕچین

گا تاتان جە تاو سەرڕشتەی شەماڵ
گا خەفتەن ساکن نە دەورانی خاڵ

دیدەم چېش مەبۊ، تایێ جەو زوڵفە؟
جەو زوڵفی وەش بۊی، لۇلی سەرکوڵفە

شای شیرین پەیکەر، جەمین جامی ساف
پەرێم بکېیانی تایێ جەو کڵاف

بماڵۇن نە چەم ساکن بۊ جە دەرد
دڵ بی بە زوخاڵ، با نەبۊ وە گەرد
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit