ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٥. شیرین تار کەردەن
شیرین تار کەردەن...
یەک تایێ جە زوڵف سېیاش، تار کەردەن

بە تارش عەقڵم تار و مار کەردەن
بە پېچش کۊی خەم وەنەم بارکەردەن

بە شەوبۊش، بۊ عەتر دەماخم کەردەن
بە ڕەونەق ڕەنگ بەست ڕۇی داخم کەردەن

بە باریکیش گەرد، تەنم بە ئاو دا
ئاو داش بەڕۇی بەرگ بافتەی ساودا

بە درازیش عومر کۊتام درازەن
تا پەردەی حیجاب نە ڕۇی ڕاز بازەن

ئەو بە تایێ زوڵف سېیای بۊ عەنبەر
بەند کەردەن گېیانم تا بە ڕۊی مەحشەر

ئەر ئەو دەستەی زوڵف شەماڵ بشانۊ
گشت ئاڵەم زیندەی جاوید مەمانۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit