ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٣. شیرین بەینت بەست
شیرین بەینت بەست...
مەر یادت مەیۆ، ئەوڕۆ بەینت بەست؟
دەستی ڕاست نیای بانی دیدەی مەست
تەبەسومت کەرد، لیوی لەعلت گەست
من بەو شەرت و بەین بەستەی هەر جاران
تۆم کەرد وە سەنەم، وێم چوون ڕەهبانان
مەزهەبی میللەت مەسیحای مەریەم
دەردم، دەر ساعەت، ئاوەردم بەهەم
زاهیدان زانان، زاهیر بی نە عام
شیرین بەندەیۆش سەندەن پەی غوڵام
ئیسە یە چێشەن؟ موژەت شەڕ دارۆ
جە چارەت غەزەب، عەزا مەوارۆ
بێزاریت واستەن، جەی کەمتەر بەندە
غوڵامی جە وێت کەردەن ڕەوەندە
حەیفم هەر ئیدەن، حووری حوورلەقا
شەرت داران وانان تۆ وە بێ بەقا

پەراوێز edit