ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٣. شیرین بەینت بەست
شیرین بەینت بەست...
مەر یادت مەیۊ، ئەو ڕۊ بەینت بەست؟

دەستی ڕاست نېیای بانی دیدەی مەست
تەبەسومت کەرد، لیوی لەعلت گەست

من بەو شەرت و بەین بەستەی هەر جاران
تۊم کەرد وە سەنەم، وېم چۇن ڕەهبانان

مەزهەبی میللەت مەسیحای مەریەم
دەردم، دەر ساعەت، ئاوەردم بەهەم

زاهیدان زانان، زاهیر بی نە عام
شیرین بەندېوش سەندەن پەی غوڵام

ئیسە یە چېشەن؟ موژەت شەڕ دارۊ
جە چارەت غەزەب، عەزا مەوارۊ

بېزاریت واستەن، جەی کەمتەر بەندە
غوڵامی جە وېت کەردەن ڕەوەندە

حەیفم هەر ئینەن، حۇری حۇرلەقا
شەرتداران وانان تۊ وە بۍ بەقا
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit