ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٥. سۊسەن گوڵێ دیم بۊش چۇن عەنبەر بۍ
سۊسەن گوڵێ دیم، بۊش چۇن عەنبەر بۍ
دەهەن شکەستەی، بادی سەحەر بۍ

یەقین خۊ نەوخېز خونچەی ساوا بۍ
جە وەش بۊش ماوای خوتەن ئاوا بۍ

بەڵۍ سوب سەحەر پېکابۍ لافێ
زوڵف لۇل لەولاو، موشکین کڵافێ

واتش منیچ بۈم، وېنەی بۊی زوڵفەن
وەلۍ ئەو چین چین سەرتاپا کوڵفەن

نمەز بای شەماڵ، جە ڕۇی زوڵف دەستە
چەنەش مژنەوۊ چەند لاف بەی جەستە

بۍ حیساب قارێ نە دڵ مبەرۊ
بۍ جا دەهانش شکەست مدەرۊ

جە پېکای ئەو لاف بۍ مەوزۇنەوە
هېمای دەهانش ها بەو خۇنەوە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit