ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠١. سای سەهەند سەنگ
سای سەهەند سەنگ...
سوبحدەم وەشەن سای سەهەند سەنگ

بەڵام بە شەرتێ، ڕەقیبی بەد ڕەنگ
نەگنۊنە وەنەت فرسەنگ بە فرسەنگ

چەنی دۊس وېت، بنیشی بە شاد
وېیەردەی ساڵان، باوەری وە یاد

گا نېیاز جە تۊ، گا ناز جە دڵبەر
تۊ پەی ئەو سۊزان، ئەو جە تۊ بەتەر

هەر تاکە عومرت یاوۊ بە ئەنجام
نە سای ئەو سەنگدا بوېیاری بە کام

ئیدەن سەرمایەی ئەی دنیای فانی
ماباقی پۊچەن، هەر چېو مەزانی
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit