ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠١. سای سەهەند سەنگ
سای سەهەند سەنگ...
سوبح دەم وەشەن سای سەهەند سەنگ
بەڵام بە شەرتێ، ڕەقیبی بەد ڕەنگ
نەگنۆنە وەنەت فرسەنگ بە فرسەنگ
چەنی دۆس وێت، بنیشی بە شاد
ویەردەی ساڵان، باوەری وە یاد
گا نیاز جە تۆ، گا ناز جە دڵبەر
تۆ پەی ئەو سۆزان، ئەو جە تۆ بەتەر
هەرتاکە عومرت یاوۆ بە ئەنجام
نە سای ئەو سەنگدا بویاری بە کام
ئیدەن سەرمایەی ئەی دنیای فانی
ماباقی پووچەن، هەر چێو مەزانی

پەراوێز edit