ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٠. سانی نەداری
سانی نەداری ...
وە باڵات قەسەم، سانی نەداری
نامت مەرهەمەن پەی زامی کاری
زیکرت هەر شیفان، پەرێ بیماری
هەر کەس وە ئیخلاس مەکەرۆت وە یاد
هەر چێش ئارەزوون، مەیا وە موراد
ئومێد هەن قاپیت، جوملە موخلیسان
بکەرێم حیساب، ڕۆی ئاخر زەمان
نەبۆ بێ نەسیب جە سایەی لیوات
ئەرجوم هەر ئیدەن قیبلەم جە دەرگات

پەراوێز edit