ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٠. سانی نەداری
سانی نەداری...
وە باڵات قەسەم، سانی نەداری

نامت مەرهەمەن پەی زامی کاری
زیکرت هەر شېفان، پەرۍ بیماری

هەر کەس وە ئیخلاس مەکەرۊت وە یاد
هەر چېش ئارەزۇن، مەیا وە موراد

ئومېد هەن قاپیت، جوملە موخلیسان
بکەرېم حیساب، ڕۊی ئاخر زەمان

نەبۊ بۍ نەسیب جە سایەی لیوات
ئەرجۊم هەر ئیدەن قیبلەم جە دەرگات
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit