ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١. ئاخ پەی مناڵی
ئاخ پەی مناڵی...
ئاخ وا درېغا پەرێ مناڵی

گۊشەی خاترم جە خەم بی خاڵی
لاقەید بیم جە تان، جە وەشی و تاڵی

هەر بازیم مەکەرد من چەنی یاران
مەشیم وە باوەش نازک نازاران

نازاران جەمین لېم نمەپۊشان
مەکەردم سەیران زوڵفی وەشبۊشان

ئیسە جە شوومی زەمانەی باتڵ
نازاران یەک یەک لېم مەکەران سڵ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit