ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٩٤. ئەی نەسیمی سەحەری مادمەجالا سبەهی
ئەی نەسیمی سەحەری مادمەجالا سبەهی
سەد سەلامان بگەهینی ژمەوێ پادشەهی
عەرعەرا قامەت ئەلیف نەی شەکەرا شوخ و شەپال
نازکا سیم تەن و خوسرەوی زەرین کولەهی
دبەرێ دا توببوسی بدوسەد زاری و لوتف
ئاستان و دەرو دیوارو شەباکێن کەلەهی
نامەیا جەورو جەفاوو ئەلەم و دەردو غەمان
دی بدەستی زەریێ موحتەشەمێ سەروی سەهی
بەلکو دلبەر ژروی عادلی و مەرحەمەتێ
رەحمەکی کەت بفەقیران و بپرست گلەهی
حەق دزانت وشەڤان شوبهەتی ئاڤین دڕەوان
مە بدل زاری و کالینە حەتا سوبحگەهی
ماژبەر دەربی فیراقاتە سکونەک مەهەیە؟
جەرگ و دل هەردو بنالینە وەکی چەنگ و ژیهێ
پەردەیا خێلی و چارێ تو ژسەردیمی هلین
دا ژشەوقاتە بخەف بت شەفەقا میهرو مەهێ
دین ئەگەر بێتە بەها، جان ددرم لێ ئەمما
مە هەزار جانی عەزیزی دهلیتن دبەهێ
قەت دبت وەک تە شەپالی نە دشام و نە دشەرق؟
کێ نیشان دا دجەهان میسلی تە خوندکارو شەهێ
عالەمەک شەهدەئی یا حوسن و جەمالا تە ددت
تو زولەیخای زەمانی یو چحاجەت مەدەهی
حەق نیگەهداری تەبت پادشەها سەرو قەدان
بکەناری مە فەقیران بکە جارەک نیگەهێ
خوبی و دلبەری و نازو تەلەتتوف بتەشێن
خوسرەوا پادشەهانی یو خودانا جەبەهی
حەجەر ئەسوەد بدرت دەست زیارەت بکرم
نەزری من بت بگرم خواس تەریقا مەکەهێ
ژ ئەزەل حەق (بمەلێ) دایە ژعیشقێ قەدەحەک
تا ئەبەد مەست و خەرابین ژمەیا وێ قەدەهێ
خەیالی خال

پەراوێز edit