ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨٥. موحبەتێ میحنەت دزورن حوب دبێم بێ شک بەلایە
موحبەتێ میحنەت دزورن حوب دبێم بێ شک بەلایە
عومروژی خوەش پێ دبورن سۆتن و دەردو جەفایە
سۆتن و دەردێ ئەڤینێ عیللەتێ داغ و برینێ
خوەش دبن مائەو بدینێ شەربەتا لێڤان موفایە
هەردلێ سۆتی بئولفێ یار نەدەرمان کت بزولفێ
تا ئەبەد ئەو بەندو قولفێ عیشق دەردەک بێ دەوایە
عیشق دەردەک بێ تەبیبە لێ موفا وەسلا حەبیبە
کوشتمە جەورا رەقیبە پوڕ لەعینی روسیایە
داغ و کەی من لێ هەزارن گول ددەست شەو کێن بخارن
سوڕپەری دێووی کەنارن ئەهرەمەن خاتەم رەڤایە
تەبع دیوان دەست گەهشتی حورو ویلدانین بەهیشتی
عاشقی دلبەندی قشتی جان بدەت یەکجار رەوایە
میحنەت و جەورا حەبیبێ قەهرو ئازارا رەقیبێ
حەق تنێ دامن غەریبێ لێ شوکور باخوەی وەدایە
روهنی یاوێ شەوق و تاڤێ شەربەتا قەندو گولاڤێ
کەس نهن مەحروم ژناڤێ لێ تنێ بۆمن غەلایە
بێ نەسیب من دی ژجامی دوردور مەحروم ژرامی
گرتی یێ وێ قەیدو دامی ئەڤ غەریبێ جان فیدایە
دورەدەستم بێ نەسیبم دلبەرم خانم حەبیبم
پوڕ ژدیناتە غەریبم روح و راحەت من لیقایە
پوڕ مولازم دێم لیقایێ مامە حەتتا مولتەقایێ
من رحێ شیرین ددایێ هودهود ئەر مزگین بدایێ
هودهودێ ریزوانی غەیبێ سەد خەبەر شیرین ژجەیبێ
دادلێ من موردە حەی بێ گۆە لەرێ من وەک سەبایە
چەهڤە نێرم گۆە لرێمە لێ سەبارێ دایە بێمە
عەرزحالا سوحبەتێ مە بەندەیەک سادق مەلایە
جان فیدایێ من درێدا فیرقەتێ دەردەک وەلێدا
قالبەک بێ روحە وێدا کوشت دبێم من لێ رەوایە
دەم بدەم ئەو چەهڤە نێرە بێتە نیشانەک مەژێڕە
داببت ئەو زیندە ڤێرە یاری سادق بێ بوهایە
عاشقێن سادق دکێمن ما دبێ سەدجان فدێ من
زانم ئەو ناژیتە بێ من عاشق و پڕ موبتەلایە
عالمین ئەم ڤێ دزانین جیسمە ئەو ئەم روح و جانین
قەت ژهەڤ باتین خویانین گەرچی زاهیر ئەو جودایە
هودهودێ وێ رەمزو رازێ بابو ئەو چو گوفت بسازێ
قیسسەبر بەحسا مەجازێ قاسیدەک خۆش تەبع بایە
بادەمی وەقتی مەجال دا چو کو ئەویارە بپال دا
قیسسەیا حالی بحال دا گوە ددیرت یاربایە
موحبەتا مەحبوب و لاتان پوڕ ڤەکر زیوەر سیفاتان
دایە قەلب و روح و زاتان رۆژ دمیرئاتێ خویایە
سوحبەتا سوری دوقیسمە قوفل و میفتاح و تەلیسمە
هن ژروحن هن ژجیسمە نارو نورە هن هەوایە
حوببی جیسمانی دورۆژن گەرچی دل پڕپێ دسۆژن
خەف جەگەر پەیکان دنۆژن میسلی نەقشی بێ بەقایە
گول حەتا سوهرن بتێ ڤە بین تەبەسسوم پێڤە پێڤە
بولبولی سەرخوەش دنێڤە نەغمەو نال و نەوایە
هەرچی جیلوا بو ژناڤی نوگولەک دی گرت خوناڤی
وی ژدل چو موحبەتاڤی ئەو بیادی راتەبایە
هەر کەسێ موحبەت ژروحە موبتەلای نورا سبوحە
وی ددلدا سەد جروحە جەزبەو لەرزین و تایە
هەر دوروح یەک نوری تاڤن چەرخەک و دوستێر دناڤن
هەردو دانەو مورغی داڤن ئیسمی حەی داڤ لێ ڤەدایە
نورە پڕ نادر وجودە گەرچی ئەووەل نارودودە
بەرقی لامیع دی لکودە حوب دقەلبان کیمیایە
عارفی جەوهەر شوناسی ئی بڤێ وسف و لیباسی
دی قەدر بیهتەر بناسی مەقعەدی سیدەقێ جەزایە
دور نەکی داوی ژدەرێ خوە وەرنەگێڕی ژوی بەری خوە
بوریە ئەو دسەری خوە سەر دناڤا رێ نهایە
مادبت ئەو دورە دەست بت دێ ژفینجاناتە مەست بت
جام ژشەهکاسێ بدەست بت ئەبتەران ئەومەی دەوایە
یار پوڕ حوسنەک لبال بو دلبەرەک غایەت جەمال بو
ئەو بحال ئاگەهـ بحال بو شوبهێ وێ شەفقەو عەتایە
مەهدەرا وی خەیر خوازی نوکتەیەک ژوی رەمزو رازی
وی بدل سەح کر ژسازی موغنی و قانون و نایە (یان، مەغنی و... )
یوسفی دەوروزەمانێ گو نەسیم هان ڤێ نیشانێ
لێ ژبۆ نەکهێ دەهانی نەخوەشان ئەو لێ شیفایە
ماوەرا بەلگین گولێ بو بیهن و بویا کاکولێ بو
داروی قەلبی مەلێ بو لەو بچەهڤین من جەلایە
با نەسیم دێ چی لەزینی ساغ و سالم ماتو بینی
ڤێ کومیدی لێ گەهینی دا سواربت لێ پەیایە
غەفلەتی بایی نەسیم هات خەف ژبال یارێ کەریم هات
پوڕ بئیحسانەک عەزیم هات قاسیدی شاهو گەدایە
دل نەفەس دیسان ببەرهات لەو حەکیم لوقمان بسەر هات
نافعێ دەردێ جەگەر هات تالعی کەوکەب نومایە
من کو ئەو نیشان گەهیشتێ ئەڤ دلی سەد داغی رەش تێ
زەررەیەک خەوش لێ نەهیشتی ئیسمی ئەعزەم پێ گەهایە
چومە سەرپشتا کومەیدی من ژی پوڕ ئەوژان و کەی دی
بەحروبەر مەلبەر خوەتەی دی دەشت و چۆل و کەربەلایە
مەو نەسیم خوەش پەنجەتێکرا وی دچین وەک تەیر ڤیکرا
بەحسێ زولفا یار پێکرا بوری عیشقێ پوڕ فرایە
گونبەدا نورین خویابو سپێدەیا سادق نومابو
یەک بیەک شەوقێ ڤەدابو قەسرو ئەیوان و سەرایە
قومری و بولبول دخونن لێ عەجەب ئەو خوەش دەمینن
هەر سەحەر مەحبوب دبینن عەندەلیب ڤێڕا تەبایە
بوغچەیا سۆر گول دگەش تێ چیچەک و رەیحانی رەش تێ
دلروبایان بێنە گەشتێ سونبولان تاتا سەمایە
سەبزەیا شەبنم گولاڤ لێ سۆر عەقیقان دوڕ خوساف لێ
دلبەران سەیران و راڤ لێ عەرعەران سیتاب دایە
بوم شەریف ئەز باستانێ شاهیدێن وێ گولستانێ
ساقیان جام جام ددانێ کەوکەبان سەیوان ڤەدایە
چەندەکی چیمەن حەرەم (خورەم) بو لێ مەدام ئەو سوبحە دەم بو
من بهیش باغێ ئیرەم بو لێ سەبا گومن سەبایە
سەف بسەف ویلدان پەری بون بەندی زولفا عەنبەری بون
تێک لدیمێ موشتەری بون رەقس و گۆڤەند و سەفایە
پوڕ عومرمن چو بسەختی لێ شوکر خوازم ژبەختی
زوهرەیەک بو ئەو لتەختی بەلکو بێم (شمس الضحا)یە
پەردەیا خەلوێ کوهلدا یەنگی یەک من دی دملدا
گەزمەیا ژەهری لدلدا قەت نەگۆ قەتل و خەتایە
حادری چوم سەجدە ژێرا لێ نیەت ئێحرام نەڤێرا
عاشقی ئەڤ گەزمە تێڕا هەرچی تاعەت کت رەوایە
چوم زیارەت پێ و دەستی لێ نهیشت ئەووەل بقەستی
دا بسوژت روح و هەستی عاشقان سوتن جەزایە
شەربەتا وەسلا خوە نادەت تا هنەک عاشق جەزادەت
دلبەران ئەڤ رەنگە عادەت مەهروان کەمتر وەفایە
پیشەیێ وان غەنج و نازە سەنعەتێ عاشق نیازە
یار لبەر زاران ئیجازە شەربەتا شیرین موفایە
چوم تەوافا پێ و دەستان شوبهەتی سەکران و مەستان
ئەهلی حال و خوب پەرستان وان ژعومر ئەو موددەعایە
تللی یێن نازک شەمالین من لسەر چاوی خوە مالین
تالبی وەردین بخالین دل دڤێ فکری تەیایە
چو عومر مە دڤێ خەیالێ ماشەڤەک عیدان دسالێ
بێم زیارەت زولف و خالێ رۆژ و شەو من ئەو دوعایە
چەرخ دترسم کت شتابێ زو ئەجەل پێ دەت ریکابێ
جان برەت مەدڤێ عەزابێ ئەڤ سیاه رەنگ ئەژدەهایە
چەندەکی سادق جەمابن ئەر ببێژی جان فیدابن
وەک (مەلێ) لازم تونابن وی ژدل جانێ خوەدایە
دەردی بێ دەرمان

پەراوێز edit