ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٧٢. خەشمێ لفەقیران مەکە زوپادشاهێ من
خەشمێ لفەقیران مەکە زوپادشاهێ من
پرسێ بکە جارەک لخەتائو گونەهێ من
تەفتیش بموموبکە ئەر ئەم بخەتائین
هینجا نەکەبێتن تەوەلاتی تە جیهێ من
جەوراتە بەهیتین و جەفایاتە پەریتین
قوربانی تەبم گۆەبدە جارەک گلەهێ من
زانی کو ژبەر جەورو جەفایان ئەلەمین دڵ
رەحمێ بگەدائێ خوەکە سولتان و شەهێ من
سی سالە ژدەردو ژبەلایاتە هیلاکین
حەتتا بفەلەک هەر دڕتن ئاهوئەهێ من
ما یەک نەفەسەک من دبتن سەبرو قەرارەک
قەد بێتەوو بێتە دبتن میسلی سەهی من
گر شوبهەتێ پەروانە دبەزمێ تە چسەد گڕ
سەدناڵە هەزار رەنگی وەکی چەنگ وژیهێ من
نورین قەدەحا خەمرو حەیاتا مابسەردان
گەروی بدەتن دەست بدەست موشتەری هێ من
یەک عیشوە (مەلایی) ببوها بێتە ژلەعلان
سەدجان مە هەبن هێژ کوموقەسسیر دبەهێ من
دەردی دوری

پەراوێز edit