ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٧١. سەنەمێ ژقەوسی ئەبرو دوهیلالی نەو نوماندن
سەنەمێ ژقەوسی ئەبرو دوهیلالی نەو نوماندن
دوکەمان لبورجی میزان بغەزەب لمن کشاندن
نە دونون بخەت موقابیل ببەدیع خەت نڤیسی
دوهیلالی دەستی قودرەت، بقیرانی یەک نیشاندن
چبەراتی حوسنە یارەب بنیشانی پادشاهی
بتەرەف دوتوڕرە توغراوە بەماوەری رەشاندن
ئەلیف و دولام و هێ دین مەدئایەتا جەمالێ
ژجەگەر مەکر تەسەللی و ژسینە دەست فەشاندن
نەتنێ ژقشت و زولفان مە دسینە سەد کولابن
لجەگەر سیەکەمانان دوهەزار تیر رەشاندن
ژجەگەر (مەلا) پلینگان بکولاب و چەنگ کەرکر
ئەسەدان ژی پەنجەڤێران دل و سینە هەڕرشاندن
کەمان کشاندن

پەراوێز edit