ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٤٨. سەلوا سەهی قەد خەمملی لەو کەمملی مەستانە رەقس
سەلوا سەهی قەد خەمملی لەو کەمملی مەستانە رەقس
وەر سوحبەتێ گەر قابیلی دێ بێت ورەت شاهانە رەقس
مەستانە مەستان نوشە نوش قەرقەف دجامان هاتە جوش
مادێ بمینت کەس لهوش وەقتێ کوبێن دوڕدانە رەقس
سوحبەت بسازان هاتە ساز پێ مەووجی دەریای ناز
دادل ژنو بایێ مەجاز وی کەشتی یێ سوککانە رەقس
مەحبوب بیعەینی کەوکەبن رەقسا کوتێ دلبەر هەبن
سەدجان گرامی من هەبن باڤێمەرێ ئەرزانە رەقس
گرشمەوو رازا بەری عارف ڤەنابن لی دەری
حەتتا دنێڤا ئاگری ئەو خەف نەبت پەروانە رەقس (یان، خۆف نەبت)
پەروانەیی شەمعا گەشین زولفین وەنازک راوەشین
شەوکین ددلدا پێ خۆشین مەژ پەنجەیی شێرانە رەقس
عالا و تایێن قرمزین ئەسلان دبەردا بەڕزین
نێرگز دباغان تەووزین نەی شەکەران نیشانە رەقس
وەقتی خویابن ئەرغەوان گول چیچەک و تەرحێن جەوان
ڤێرا نەبێ سەلوا رەوان عارف لفەرقێ جانەرەقس
ئیرۆ شەکەرخەندێ برین دەستێ سپی زەندێ برین
دیسا بگۆ ڤەندێ برین دەردی مەلێ دەرمانە رەقس
رەقسی مەستانە

پەراوێز edit