ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١١٦. ئیرۆ مەدی وەقتی سەحەر
ئیرۆ مەدی وەقتی سەحەر
ئەو دلبەرا سوندوس دبەر
دەیسا دلەبسێ صۆرو زەر
نورەک مونەززە بو بەشەر
بسکێن سیاه خالێن دقەر
رەش کاکولی زولف چونە سەر
ئەسوەد بو دایم سەجدە بەر
من بەستی عەقدا نییەتی
غەفلەت بسیرر من دا نەظەر
میران بقەتلێ کر غەدەر
تیردانە دل شاهی مەجەر
بێ‌مروەت ئامانج کر جەگەر
فەریادو ئەفغان صەد کەسەر
وەصفان نەشێم لێ ئەوقەدەر
زانم کو رۆژبو هاتە دەر
سوبحان ژشاهی قودرەتی

سوبحان ژتە شاهی جەلال
هۆستایی پر قودرەت لبال
خاصا تەدایی ئەڤ جەمال
دیمێ ژقودرەت خەط‌و خال
کفش‌بو دقەوسێدا هیلال
ڤێرا مەدی بەدرا کەمال
لێ بون نیقاب چەوگان و دال
وان یەک بمەستی دایە پال
لێ سەییری بایێ شیمال
پیچانە سەر نورا زولال
قەط کەس دی‌یین ئەڤ رەنگ میثال
موطریب وەرە وەقتە مەجال
زازە بنائی‌را بنال
ساقی وەرین خەمرا حەلال
جارەک لسەر دیمێ ڤەمال
زولفێن لدۆرا جەبهەتێ

زولفێن موعەنبەر کاکولین
بسکێن سیاه رەنگ سونبولین
تاتا بداڤ داڤ فەتتلین
چین چین بمەستی سیلسیلین
دایێ نەسیم تێک مەییلین
وی قەستە خالا فلفلین
ئەبلەق ژقودرەت خەمملین
وی بوغچەیی گول کەمملین
تێ عەندەلیب‌و بولبولین
رۆژ هاتە بورجا سونبولین
غەفلەت مەدی لەو خەجلین
مەحروم‌و مەهجور دل کولین
مەجروحی تیرێن قزلین
رەحمێ‌کە پوڕ صوهتی دلین
ڤێ پەردەیێ جارەک هلین
باڤێ نیقابا ظولمەتێ

پرسێ بمیهدارێ خوەکە
لمەجذوب و حال داری خوەکە(یان، لمیهردارێ)
بەس قەهرو ئازاری خوەکە
قەستا برینداری خوەکە
شەفقێ بدیداری خوەکە
تێک غەرقی ئەنواری خوەکە
لێ ئەمرو فەرواری خوەکە
شەهیدی نۆباری خوەکە
گەستی‌یی رەشماری خوەکە
لەعلی شەکەرباری خوەکە
بلەفظ‌و گوفتاری خوەکە
دەرمانی کولدارێ خوەکە
لە کەشفی ئەسراری خوەکە
مەخموری خەمماری خوەکە
حەیرانی رەفتاری خوەکە
کوشتینە تیرا موحبەتێ

وەر سەردە جارەک کوشتی‌یان
ئەختەر مەیێن وان بەنگیان
بەردە بملدا خەمری‌یان
بادەت سەحەر رەیحانی‌یان
داغێن شەهیدو صۆهتی‌یان
دانینە لێ‌وان تللی‌یان
کوژ موعجیزا خەماری‌یان
روح بێتە دیسا سەرگیان
هێژ نابڕم قەط هێڤیان
وان شەفقەوو دلداری‌یان
بالله ژنال‌و زاری‌یان
ضەربا فیراق و بیهری‌یان
تەشبیهی توتاکێن چیان
خەو ناکرین شەڤتاری‌یان
لێ‌هێژ دخوازین شوکری‌یان
چەندی کورودین قیبلەتێ

دەردێ غەدار بێم فیرقەتە
فیرقەت ژجان پور زەحمەتە
عاشق مرن هەر ساعەتە
یا سەهل عاشق روح‌دتە
لێ دلبەر ئەڤرەنگ عادەتە
هەرچی دبەندێدا کەتە
ئەووەل ددت پێ ئولفەتە
ذەوق‌و صەفائو صوحبەتە
گاڤەک گوئەو ڤێرارەتە
ئانجا ژناگە غەفلەتە
شیری جەفایێ لێ‌دەتە
الله چوی بێ مروەتە
رەحمێ بعاشق نایەتە
وی قەستە جان یەغما کەتە
حەتتا کو دل قەنج ژێ‌بتە
ئینصاف ژمەهرویان نەتێ

یار قەستەجان یەغما کرت
دا موعجیزێ پەیدا کرت
رەمزەک ژرەنگ عیسا کرت
یا سیحرێ بوسینا کرت
ژەو لەعلی شەککەرخا کرت
دیسا شەهیدان راکرت
ڤان کۆلەیان ئازا کرت
جارەک غەریبان شاکرت
راستی یەدی بەیضا کرت
میسکی دجەرحان داکرت
داخۆش بکت ئیحیا کرت
شەفقێ کە یارەب داکرت
رەش کاکولان تاتا کرت
صەد حەلقە چین‌چین باکرت
هەمیانن لدیم طوغرا کرت
ئەمری هومایون سەرمەتێ

ئی گویی مەیدانێ تەبت
وەک من دزندانێ تەبت
سەربەندی چەوگانێ تەبت
مەجروحی پەیکانێ تەبت
یەغماو تالانێ تەبت
هەر روژێ قوربانێ تەبت
بیماری موژگانێ تەبت
موشتاق‌و حەیرانێ تەبت
صوهتی ژهیجرانێ تەبت
دی مەست‌و فینجانێ تەبت
وی بەهر دنیشانێ تەبت
موچە ژبەر خوانێ تەبت
لێ لوطف و ئیحسانێ تەبت
هەردەم بخونی حەضرەتێ

جانان بئەغیاران نەدی
خەمرێ بخون خواران نەدی
وەردان بە مرداران نەدی
وان‌رێ دگولزاران نەدی
رەیحان‌و گولناران نەدی
بۆوان ژژەین خاران نەدی
تو رەمزو ئەسراران نەدی
کوران تو ئەنواران نەدی
بنونەکی یاران نەدی
نیڤ‌مەو خوە ئەستاران نەدی
تیران ژنوباران نەدی
دەردان ببیماران نەدی
ژغەیری سێ‌جاران نەدی
ریشن نەدیرن طاقەتێ

بەس عاشقان مەهجور بکی
شوبهەت مەلێ رەنجور بکی
قەلبی شکەستی هور بکی
شونا برینان کور بکی
شەمعا مەژی پرنور بکی
بزەهری خوە مەئمور بکی
تەنها مە بێ دەستور بکی
مەحرەم سەرایی حور بکی
وەصلا خوە دا فەغفور بکی
ژوی بادەیی مەخمور بکی
نیڤ کاسەیا فەرفور بکی
فەیضی لدلدا فور بکی
دیمێ ژرەنگ کافور بکی
دالان ژخالان دور بکی
پێ عالەمێ مەقهور بکی
وەقتی سەحەر کو بادەتێ
«گوڵی بێ دڕک»
دیوانی عارفی ربانی، شێخ احمدی جزیری مشهوربه: مەلای‌جزیری «هەژار» شەرحی لێ کردوە؛ انتشارات سروش، چاپ اول، تهران - ١٣٦١، لاپەڕەی ٦٠٨-٦١٣

پەراوێز edit