ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١٠١. سەنەما سور ژصەمەد، شەوق ژحەق دایە وجودێ
سەنەما سور ژصەمەد، شەوق ژحەق دایە وجودێ
گەر عەزازیل بدیتا، نەدبر غەیری سجودێ
غەرق بوم ئەز دغەما عیشقێ دوەقتی سەحەری بو
کو تەجەللایی جەمالێ لمیثالی بەشەری بو
نە ژلەونی بەشەران من دیە لێ دیمی زەری بو
ئەز دبێم روحی قودوس بو بخوەیا حورو پەری بو
لەو بحوسن و نەظەرێ رەمز ژسررا قەدەری بو
خەمری‌یێن سەیر لدیم حەلقە لدۆرا قەمەری بو
سەد خەدەنگ دانە جەگەر سینە ژضەربێ بەکەری بو
لمە ئێش‌و ئەلەمان زێدە ژتیرا قەجەری بو
دل ژمە بویە پەلەک جان‌و جەسەد تێک سەقەری بو
لەومە شەب تا بسەحەر نالەیە وەک مەغنی‌یێ عودێ

سەنەما سور ژصەمەد، شەوق ژحەق دایە وجودێ
گەر عەزازیل بدیتا، نەدبر غەیری سجودێ

نەظەرەک وی بەشەری لەب شەکەری حوری سرشتێ
نادرم ئەز بمەی‌و کەوثەرو حورێن دبهشتێ
ئی دی‌یە ئەو بخوە جارەک دعەجێبم کو بهش‌تێ
تەژوان قەوس و کەڤانان چخەدەنگن دبەوەش‌تێ
ئەوە من شافی‌یی دەردان مەچحاجەت بنڤشتێ
گەر بکت حوسن‌و جەمالا خوە تەجەللا دکەنشتێ
دبتن بەیتی قودوس، ئەهلی زیارات ژحەبەش‌تێ
سینە پوت خانە یەئیرۆ، مەژدیم‌و قەدو قشتێ
بدلی سادە چکم ئەز؟ کو تەجەللا نەگەهیشتێ
ئەوەمن قبیلەیی جەبهەت دقیام‌و دقعودێ

سەنەما سوڕ ژصەمەد، شەوق ژحەق دایە وجودێ
گەر عەزازیل بدیتا نەدبر غەیری سجودێ

قبیلەیا ئەهلی دلان گەر بکتن کەشف جەمالێ
یا تەجەللا کە ژبەر تاج‌و پەران قەوسی هیلالێ
کی بدل کافرە ئی سەجدە نەبت جەبهەت‌و خالێ
یا نەدت شەهدە بئایات، دوێ وەقت‌و مەجالێ
(لیلةالقدرە) بمن ئەو سەعەت‌و عیدە دسالی
شەفقە کر پەردە هلانی سەحەری شوخ‌و شەپالێ
ئەییساندیم ژئەنوارو سوری شوبهی شەمالێ
مەشها مەست شەکەر لەب بمەدا مەی ژپەیالێ
نەگهام سەجدە ببم پور خەجلیم ئەز ژویصالێ
حادری بەرقی لدلدا، ژ تەجەللا وشهودێ

سەنەما سور ژصەمەد، شەوق ژحەق دایە وجودێ
گەر عەزازیل بدیتا نەدبر غەیری سجودێ

روهنی‌یا چەشم‌و چرایامە نزام هێژ دبیرم
کو دزیندان‌و حەبس خانەیی وی بەندو ئەسیرم
ژخەدەنگێن قەجەری سینە تەژی گەزمە ووتیرم
دل دنیڤ حەلقەیی زولفا سیەها بو ژعەبیرم
تێک پەریشان ژلەف‌و شەتری‌و تایێن ژحەریرم
تو هەیی من ددنێ لەو ددنێ بەگلەرو میرم
زێرو مال ئەرچی نەدیرم تە ددیرم نە فەقیرم
ژ ئەڤیناتە شەپالێ دشەڤان شوبهی نەدیرم
ژلەبی لەعلی شەکەرباری تە وەک شەککەرو شیرم
مە ژسەر تا بقەدەم صوهتنە وەک ئاتەش‌و عودێ

سەنەما سور ژصەمەد، شەوق ژحەق دایە وجودێ
گەر عەزازیل بدیتا نەدبر غەیری سجودێ

بی‌حیساب شوخ‌و شەپالێ «لمەلێ» قەهرو غەدەر کر
نە ئەم ئانینە خەیالێ نە لحالێ مەنەظەر کر
قەط نەکر شەفقە، لیباسی غەضەبێ زیدە دبەر کر
عیللەتا جەورو جەفاوو ئەلەمێ جی بجەگەر کر
عەللاندین دفیراقێ ستەمێ سینە بکەر کرد
ئاه! حەتتا مرنێ ئەڤ ژمەرا داغ‌و کەسەر کر
سەفەرا شام‌و عیراقێ لمە خوەش لازم‌و فەر کر
بمەدا ژەهرو رەقیبان ددەڤێ شەهدو شەکەر کر
ئەم بوین پێت‌و پەرەنگ، لەو ژویصالێ مە حەذەر کر
نازک‌و نەی‌شەکەرو خوب‌و شرین قەددو خدودێ

سەنەما سوڕ ژصەمەد، شەوق ژحەق دایە وجودێ
گەر عەزازیل بدیتا نەدبر غەیری سجودێ
قصیدەی صەتو یەکەم، «بتی جوانان»
دیوانی عارفی ربانی، شێخ احمدی جزیری مشهوربه: مەلای‌جزیری «هەژار» شەرحی لێ کردوە؛ انتشارات سروش، چاپ اول، تهران - ١٣٦١، لاپەڕەی ٥٢٤-٥٢٩

پەراوێز edit