ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٩٥. خامۆش ببە لە بانگ و سەدا ئەمشەو ئەی خرووس
خامۆش ببە لە بانگ و سەدا ئەمشەو ئەی خرووس
با دەس بکەم لە گەردنی دڵبەر بە عەیش و بووس
ناکەم توهی کەناری دڵارا بە بانگی مورغ
تا دێ سەحەر لە دەرگەهی والی غەریوی کووس
تیری نیگاهی عیشوەیی نازم بە جەرگ و دڵ
خوێنینە وەک خەدەنگی تەهەمتەن بۆ ئەشکبووس
بۆ قەسدی دڵ ئیشارەیی غەمزەی بە ئەمری چاو
تابووری لەب بە تیپی موژە وەک سوپاهی ڕووس
پوستانی دڵبەرم بە نەزاکەت لە چینی زوڵف
وەک گۆیی عاجە بۆ خەمی چەوگانی ئابنووس
مەششاتەیی خەیاڵە مەگەر وەسفی ڕوویی یار
زینەت دەدا بە دوختەری فیکرم وەکوو عەرووس
زاهید بڕۆ نەسیحەتی من شوغڵی تۆ نییە
جەوهەر دەبا ڕەفاقەتی هەر واعیزی عەبووس
ئەی چەرخی واژگوون ستەمی تۆ بە کێ بڵێم
زاڵمدڵی بە جەور و جەفا میسلی فەیلەقووس
ئەهلی زەمانە جەنبی هونەر ناگرن بە هیچ
سالم مەکە هەوایی ئەمەل ئێستە بێ فلووس

پەراوێز edit