ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٥١. دڵە خەڵوەتسەرایی حەزرەتی دووست
دڵە خەڵوەتسەرایی حەزرەتی دووست
دیده ئایینەدار طلعت اوست
سیمیای عیشق و کیمیایی ویسال
هر چه دارم ز یمن همت اوست
ڕێی دڵی داوە چونکە توڕڕەیی یار
گردنم زیر بار منت اوست
بە کەسێ عاشقم منی ڕیسوا
همه عالم گواه عصمت اوست
دڵ بە خدمەت تەقەڕڕوبی دەس کەوت
پردەدار حریم حرمت اوست
هەر چی گوڵڕوخ کە جازبی دڵ بن
ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست
چ کەمە ئامەدی جیهانی خەراب،
هرکسی پنج روزی نوبت اوست
بولبول و تەوفی گوڵ، من و ڕوویی یار
فکر هر کس به قدر همت اوست
دیدە نازانێ بۆ عەزیزە لەلام
زانکه این گوشه خاص خلوت اوست
لادە سالم لە ڕاهی تیری نەزەر
سینه گنجینهٔ محبت اوست
تێهەڵکێشی غەزەلی ٥٦ی حافزی شیرازی

پەراوێز edit