ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٩٢. لە یەک سەر بێ مەحەببەت حاسڵی کوا غەیری دڵسەردی
لە یەک سەر بێ مەحەببەت حاسڵی کوا غەیری دڵسەردی؟
دەبێ مەعشووق و عاشق هەر دوو وەک یەک بن لە هەمدەردی
زەعیفی و قووەتی تاقەت لە عیشقا جەوهەری شەخسە
لەوێدا قووەتی بازوو عەیان ناکا جەوانمەردی
لە دیققەت عیرقی فیکرم شل دەکا وەسفی دەهانی تۆ
بە بیکری مایەوە زیکری بە من نەکرا لە نامەردی
بە دامادی خیرەد چارەی عەروسی وەسفی تۆ نابێ
لە پەردەی دڵ موعەتتەل ما بە بارێ شەرم و ڕووزەردی
لەلای من غافڵە سالم ئەوی فەخری بە بازوو بێ
ئەگەر مەردە لە ڕووی عیشقا بدا لافی هەماوەردی

پەراوێز edit