ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٦٥. پارساڵ لە وەسڵدا بە سەفا عەیشی جەمم بوو
پارساڵ لە وەسڵدا بە سەفا عەیشی جەمم بوو
لەو کەونەدا شەوکەتی شاهی عەجەمم بوو
وەک ڕاهیبی پازەند بە ئەدەب مەحوی نەزەر بووم
تەزیین بە تەڵا و خشڵی مولەووەن سەنەمم بوو
لەو خەڵوەتە خاسسەم لە لەب و عاریز و دیدەی
پەیوەستە شەراب و مەزە و شەوقی شەمم بوو
وەک تاجیری دەوڵەت بەهەوای خەزنەیی ڕووی یار
بۆ شاهیدییی گەنج بیشارت عەلەمم بوو
دەمدا بە لەبم لەعل و دوو لەب گۆیی بلووری
پەیوەستە لەگەڵ خۆم وەکوو حاتم کەرەمم بوو
شادیم لە هەوای سوورەتی ئەو گەییە مەقامێ
سەد شاهیدی وەک شەککەر و شیرین خەدەمم بوو
تا ئامەدی تالیع بوو وەکوو خوسرەوی پەروێز
گەه بادە بە لەب، گەه لە لەبا غونچەدەمم بوو
نامەد کە ترازاندی لەب و لەب لە لەب و مەی
سالم لە فیراقا نە ئەوم بوو نە ئەمم بوو

پەراوێز edit