ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١١٤. سەوادی دا بە مەغریب توڕڕەیی گێسوویی جانانەم
سەوادی دا بە مەغریب توڕڕەیی گێسوویی جانانەم
خەمی بەخشی بە ماهی یەکشەبە ئەبروویی جانانەم
بەناز ئیتر نەزاکەتهایی گوڵ بولبوڵ قەبووڵ ناکا
بەسەر باغا سەبا بێنێ سەحەر گەر بوویی جانانەم
نەبوونی شەمعی کافووری لە وەسڵا سەهلە بۆ عاشق
هەموو شەو ڕۆشنە کولبەم بەیادی ڕوویی جانانەم
بەیان ناکا کیتابی تیب دەوایی دەردی موشتاقان
شیفایە بۆ تەبی ئوفتادەگان لیموویی جانانەم
ڕەهاییم قەت نییە سالم لە بەندی سلسلەی عیشقا
لە گەردنمایە تا زەنجیری حەلقەی موویی جانانەم

پەراوێز edit