ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٩. شێخی هەمەوەندێکی دەدا پەند و نەسیحەت
شێخی هەمەوەندێکی دەدا پەند و نەسیحەت
ئەو قوڕبەسەرەی دابووە بەر فەحش و فەزیحەت
خۆش هاتە جواب و وتی: تۆ حەقتە، فەقەت من
قوتتاعی تەریقم، نەکوو قوتتاعی تەریقەت

پەراوێز edit