ئاڵەکۆک

جگەرخوێن add_a_photo
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
ئەم بوون چەرا هرچ و گورا
بوون ئالفێ گا و کەرا
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
هەڤال ببن تەڤ مارکسی
باوەر مەبن ب هیچ کەسی
ب پێشدە گەرناس و شیار
ئێریش بکن سێنجا نەیار
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
ون کۆم بکن زێر و پەرا
زوو چێ بکن سەرلەشکەرا
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
کورد پەرچە پەرچە چەند کەری
دۆزا خوە نابن تا سەری
کۆلە د بن دەستێ نەیار
چاوا ببم ژێ هێڤیدار؟
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
دڤێم شیاربن هەی هەڤال!
بدن د ڤێ رێ جان و مال
ل سەر چیان شەپال و شێر
ئێریش بکن ل ژۆر و ژێر
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
ئەگەر وەسان چەند پەرچە بن،
دێ تم د بن زۆرێ دەبن
گەر ئەم نەبن یەک پەرچە ئار
گوه نادی دەنگێ من نەیار
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
لێ مارکسی نابی دوبن
گەرناس د بندە رادبن
دەستان بدن هەڤ ببنە یەک
ئێریش بکن دژمن ب چەک
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
ببن فداکارێن وەلێت
ژ خوە بکن شەرم و فەهێت
ئێریش بکن دژمن ب شەر
گاڤا شکەست ون بدنە سەر
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
هەر وەک ڤیەتنام شەر بکن
دژمن ژ هەڤ کەر کەر بکن
دۆستێن مەنە تەڤ مارکسی
تورک و عەرەب و فارسی
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
هەڤسار مەدن دەست بۆرجەواز
مەبن چەرا هرچ و بەراز
جۆتار و هەرچی دەست قرێژ
ئەم تەڤ برانە هێ ژ مێژ
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
وەلات بخوازن راست و چەپ
تورک و عەجەم، کورد و عەرەب
دەستان هەمی ئەم بدنە هەڤ
لێ نەبتەنێ بێژن ب دەڤ
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
هەر یەک د ناڤ قادا خوەدا
دەست بدنە هەڤ ژار و گەدا
هەرچی هەڤالێن کۆلەدار
ژ بۆ مە ئەو هەردەم نەیار
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
چەند سالە ئەڤ قیر و هەوار
جارەک ژ خەو نابن شیار؟
ئیرۆ شیاربوونە ژ خەو
دیسا دبن وەک چێلەکەو
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە.
شاه و بەگ و ئاغا نەیار
دۆست و هەڤالێن کۆلەدار
شێخ و مەلایێن سەختەچی
ئەم کرنە «سۆفی» و «حەجی»
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
دەست بدنە هەڤ تەڤ مێر و ژن
خۆرت و کەچ و بچووک، مەزن
ئەم تەڤ ژ ڤێ بەرپرسیار
بەسن ژ خەو رابن شیار
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
جهان هێژی بوون دوبەند
وان دانە مل گورز و کەمەند
بەندەک ل ژۆر و یەک ل ژێر
بەندەک ب خوین و یەک ب زێر
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
شێر شێرە، ژن بی یان ژی مێر
ناڤێ تەڤان دانینە شێر
گاڤا کو تێ دەنگێ پلنگ
دەستێ مە ناچی سەر تڤنگ
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
خووشکێ تو ژی هینبە شەرا
زوو ناس بکە دەرب و بەرا
وەک مێر تو کاری شەر بکی
دژمن ژ هەڤ کەر کەر بکی
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
بەندا مە گەرناس، خورتەمێر
لێ تەڤ نەزان و تەڤ نەکێر
بێ زێر دبن دەستێ نەیار
تا کەنگی ئەم نابن شیار؟
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
هەڤال شیار بە، رێ بزان
دوور کەڤ ژ دەستێن ڤان دزان
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
جۆتار و کارکار، خوەندەوار
تەڤ ببنە یەک ئەم دۆست و یار
گەرناسی کاری شەر بکی
دژمن ژ هەڤ کەر کەر بکی
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
ئەڤ پەرچە بوون نەژبەر خوە تێ
گایێ زەخەل ناچی خەتێ
بارێ گران، کەر ناچی بەر
سەیدا ژ بەر خوون بوو جگەر
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
کوردێن ژ زاگرۆس و کەپەر
چاوا بترسن ئەو ژ شەر؟
گوه مەدنە ڤان شێخ و بەگا
چاڤ سۆر دبن وەک جۆنەگا
هەلا وەرە، هەلا وەرە!
ژ بۆ تە بێژم ئەشکەرە
هاویر ببۆرن وەک بەران
پیکۆل بکن ل هەر دەران
ترسێ بخن جەرگێ نەیار
هەم خوونڤەخار و کۆلەدار
هەلا وەرا، هەلا وەرا
سەیدا جگەرخوین بوو برا!

پەراوێز edit