ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٩٦. دیدەم وە دیدەت
دیدەم وە دیدەت شای شیرین چەمان
فیراقت قامەت کەردەن وە کەمان
مەزاق یەند تاڵی دووری تۆ چەشتەن
هووناوەکەی چەم سەرزەمین ڕەشتەن
سەر پەیکانەکەت بڕیەن ڕشتەی دڵ
وە ناسۆر کەفتەن دایم مدۆ چڵ
سەمتووری سینەم وە زایەڵەی بەرز
مەژەنۆ نەوای دووریت وە سەد تەرز
بڵێسەی کوورەی دەروون گرتەن تاو
نە بۆتەی خەمدا دەروون کەرد وە ئاو
گلاراوەکەی جە تۆ جیامەن
وەختی لواکەی ئەوە نامامەن
پووشەکەی هەستیم، گیاکەی پای چەم
وای نیستیی فەنا بەردش پەی عەدەم

پەراوێز edit