ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٨٣. دڵ دیار نییەن
دڵ دیار نییەن های نەکەردەبۆ
وە خزمەت ئازیز تەشریف بەردەبۆ
جەو دما من داد وە لای کێ بەروون
نا بەڵەد تەنیا ڕا چۆن دەر کەروون
پای دڵ سفتەی دەرد سەر هەردان سەختەن
وێت یاونەوە های نەسیم وەختەن
بکیان پەرێ من دڵ ئەو دماوە
وێت، وێت ئاسایی بشۆ وە ڕاوە
مسپارووت وە دەس کزەی تاسەی وێم
وە دووی گێجەلوول سوب هەناسەی وێم
چون یاوای وە لای باڵا عەرعەر تەرز
پەرساش جواو دەر وە زایەڵەی بەرز
گلاراوش بێ چەنی ئێشی چەم
مەوات و مەوەرد خەم وەکووزەی خەم
چەم جە ئێشی دەرد مەحروومیی پاڵات
نمەنمانۆ عەکس خەیاڵی باڵات
پەردەی لێڵایی گرتەن دوو دیدە
خەڵوەتەن سا بۆ هەی بەرگوزیدە
دیدەم تاوی سەیل هووناوان وەردا
ها ئاو بە دەردا ئاما جە سەردا
دڵ یەند جۆشی گەرم خەمان دان پێدا
سەمەندەر لانەش مەگێرۆ تێدا
فیدات بوون ئازیز جەمین پەڕەی گوڵ
دووریت کارێ کەرد ئانە چەم، ئێد دڵ
حاڵ چینە تەنگتەر نییەن پێم ئامان
قەدەم ڕەنجە کەر ئامان سەد ئامان
چون جەستەی خەستەی مەینەتان مایە
بەڵکم دیدە و دڵ نەشان وە زایە
دیدە سورمەی تۆز پاڵاکەت ناسەن
دڵ جای دەردتەن مەندەیشا خاسەن

پەراوێز edit