ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٧١. خاڵۆ چون تەدبیر
خاڵۆ چون تەدبیر دەرد زانات نەوی
هانام کەرد ئەو تۆ تەوانات نەوی
نەتاوات وێت دەی وە مەودای وەیدا
گێجی بدەی نە گێج دەریای بێپەیدا
ها خودام، وە حەق شادەتم ئاوەرد
خاڵۆت گێج مەوج دەریای هەواش کەرد
جە کەنارەوە سەعی کەردەت بۆ
هەوڵ پل و پووش ئاو ئاوەردەت بۆ
پەی چێش خاڵۆکەی دەروون جە هوون کەیل
خەیلێن ئەجزای مەیل لەیلەکەی پڕ مەیل
ئامێتەن وە جزو ڕێزەی مەجنووندا
حەیفەن ئاو بەرۆش وە توونای تووندا

پەراوێز edit