ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٥٥. تەدریس و تەقدیس
تەدریس و تەقدیس، تەمجید بێدەنگەن
حەسارەی تەقریر تەوحید بێڕەنگەن
پارچەی تەئلیفات شێخی موهاجر
گرانەن، نییەن مشتەری و تاجر
کشف الغطای سەدر موحەممەد جەسیم
غونچەی نەشکوفتەن بێشنۆی نەسیم
بێنازەن کیتاب عەتای دەولەتەین
یەند ڕێزان قەترەی خوم جە عەینی عەین
تەفاوت نییەن تێشدا جە مابەین
شوبهەی شین و سین میسلی عەین و غەین
باڵ نمەدۆ تەیر تەحریر وە هەمدا
گا وە ڕووی ڕۆمدا، گا وە عەجەمدا
ئومەنای دەوڵەت جە گردین لاوە
نە ئینتیزارەن چەم نە ڕووی ڕاوە
تەوانای وانای فەرمان نەمەندەن
چەپەر بێ جواو، خەبەر پا بەندەن
سەهلەن بینایی دیدەی مەعدووم سەند
داخم هەر ئیدەن ئاخ پەی یاران مەند
بەڵام کێن بدۆ نەی ڕاگوزەردا
شان وە شانی شێر قەزاو قەدەردا
مەحبووبەن هەرچی موقتەزای قەزان
مەرغووبەن جەلای هەر کەس پێش ڕەزان
هەر شێرێ جە شیر شێران شیر وەردەن
گەردەن پەی زنجیر تەقدیر کەچ کەردەن
بارێ ئەگەر هەور ئەلتافی باری
پەی مەدەدکاری وە دڵدا باری
دیدەی سەر ئەر شی دیدەی سڕ کافین
ئێد دای مونافین ئەو دەوای شافین
ئێد وەزیفەی گڵ، ئەو لەتیفەی دڵ
ئەو چوون مەنزڵەن، ئێد بێچوون مەنزڵ
ئەو بەقاش نییەن، فەناش تاقییەن
ئێد عەتای تاقی و باقی و لاقییەن

پەراوێز edit