ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٥٤. تەختەی مۆبەت تاش
تەختەی مۆبەت تاش، نەجاڕی دڵتەنگ
گیری گێجی دام کڵافەی شەوڕەنگ!
نامەی ئایرین گەرمی ئەنگێزت
دووی پووشی جەستەی دەردینان خێزت
یاوا و حاڵیم بی یەک یەک ئیشاران
خەندەم کەرد، هەیهای، دەردەکەن یاران
ئەر ڕاسەن دۆسیت دۆسەکەی گیانی
من وە دار کۆڵەک خەمان مزانی
هوونی بێپایان دەردم وەردەبۆ
تەجرەبەی تۆڕدام عەشقم کەردەبۆ
هاڵای گرپەی دەرد ئەو باڵای ئاڵا
نەکوورەی دەروون نەگرتەن باڵا
دامی دووبادەی سەیادی قاتڵ
نەپێچیان نە دەور پای شکستەی دڵ
فرسەت نەکەوتەن بەو ڕەنگ قادر بۆ
جەفاش فراوان، وەفاش نادر بۆ
دەخیل زووتەر کێش پات ئەو دماوە
نەگنی نەی تۆڕدام وە هەردوو پاوە
جەو دما وە دەس پای ئیستیغناوە
لەرزی وە سەر تەڵ داری فەناوە
سەر وەنەت ببۆ وە باری گەردەن
بوازی هەر سات ئاوات وە مەردەن
نە پەی ئەو ڕەویەی بەینەتداری بۆ
نە پەی تۆیچ وە مەرگ ڕستگاری بۆ
ئەو سەبر، ئەو تاقەت، ئەو تەوانای دەرد
نەدیت خەرجم کەرد فائیدەش نەکەرد
ئیسە سۆچیای گەرمیی دڵسەردیم
سەودایی سارای دەردی بێدەردیم
ئەر مژنەوی خاس، وەرنە مزانوو
مەرگ پەرێ تۆیچ مدۆ نە زانوو

پەراوێز edit