ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٥٣. یاران بەرشییەن
یاران بەرشییەن جە زێد وە زامن
گرد تەفرەقە بین چون خەیاڵی من
گەردی کۆچشان ئانا دیارەن
دەک لێڵاویت بۆ چۆنت قەرارەن
سەنگیی باری هۆش، پێش باری فامت
دەواری شادی، چیخی ئارامت
لوان چەنی کۆچ خاڵۆکەی هامفەرد
ئێستە بار وستەن نە هەوارگەی دەرد
تۆ چێش مەکەری کەم هۆشی کەم فام
پەرێ عەیب وعار مەندەنی جە لام
سا چەنی ئەڕواح یاوە وە یاران
با تەن بۆ وە سەنگ مەندەی هەواران

پەراوێز edit