ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٣٧. هاڵ بەدهاڵ
هاڵ بەدهاڵ، بەدەن، هاڵی و هەواڵە
یانێهای چون سەنگ قوللەی قەزاڵە
موارۆ واران خەمان پێشەدا
هاڵای سەدای دەنگ تۆ ها تێشەدا

پەراوێز edit