ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٣٦. هانا ها ویەرد
هانا ها ویەرد.. هانا ها ویەرد
خاڵۆکەم زمسان هانا ها ویەرد
وەهار هەوای بەرد جە سەرزەمین بەرد
تۆمەی گوڵاڵان وە چێو بەراوەرد
سۆزەی با وە خەت نەو نیهالاندا
سەڵای بەڵای هاڵ دڵ مەلالاندا
سوب شنۆی نەسیم دەس جە وێ وەردا
بۆی وەرکەمەر شەند وە وەرکەمەردا
چون دوو نە ڕووی دڵ پەرێ خاوێران
تەم جەم بی نە ڕووی ئاوان تاوێران
سەفای سەیرانگای سارا و سەرهەردان
مناڵۆ پەی بەزم جەرگەی هامفەردان
نەک چون فەزای کەیف بەرگ سیاوان
سمکۆی سەر زاخڕ نە پای وەفراوان
من خۆ دور جە تۆ چون مەردە مەردە
هەر هام نە خیاڵ ساڵی ویەردە
ئەساسەی نەچیر ماوەردم پەرێت
وێت تەیار مەکەرد، چون کێ، هەر چون وێت
مەوینای ڕەزن مادەنیی کانی
مانی وە سەنعەت سەلیقەی مانی
سوب نە جاسووسگەی ملان سەرهەردان
چون سۆمای خورشید شۆڵە کەرد هەرزان
مشانای وە پێڵ لوولەی دوور مەنزڵ
مووسەویی سەرتەڵ کارخانەی مووسڵ
خارای خانان تاق قووڵی لوول وەردە
چون نیگای دڵبەر هەزارە کەردە
دروستی و هەڵمەت قەزا و خەیاڵ تەور
ناڵە و نار و دوود ڕەعد و بەرق و هەور
وەشدەماخ دڵشاد بەو شکڵ و شێوە
پێوە وەو جەستەی سەد سەودا پێوە
خاوخاو پەی نەچیر چەم وە نیگاوە
تەک مەداین وە لای کۆی ئاتەشگاوە
من مات و بێدەنگ بێسەدا و ناڵە
یەکێ بیم چون سەنگ قولەی قەزاڵە
تۆ کەڵ گەل، گەل گەل وە چەم مەکەردی
پارێز وە پای ڕێز ئەستەم مەبەردی
مەگرتی شنۆی هەناسەت بێدەنگ
دووهاچەی چەتاڵ مەنیای نە ڕووی سەنگ
مشتگرتە و دیا و ئیشارەی ماشەک
تەقیا و پێکیا و کڵافەی کەڵ یەک
هەر لا هۆش مدای گۆش وە سەداوە
هەر سەنگێ پەی وێش دەنگێ مەداوە
بازرە پڕتاو، کۆ چون تل مەوەرد
هەر بەرد بێ نەو هەرد مەهەڕد وێنەی گەرد
دمای ئێد دڵ کەرد جە نەچیر حاشا
هەر سات مەکەردم نەوعێ تماشا
لەرزەی سەد تەرزەی سەوزەی دیاران
خەندەی شکۆفەی نەمامان داران
شنیای هەڵاڵان وە کۆهی نووردا
پەخش بی چینچین وە ڕووی چنووردا
شادی و وەشی و عەیش چەم و خەم جەم بێ
چێوێ جە لامان کەم بی هەر خەم بێ
ئیسە وە ئەڵماس دووری دڵ کاوام
مەلال و بەدحاڵ ئەردەڵان ماوام
تۆ مەستی بادەی دەرد ئەفگەنی مەیل
من حەیرانی دەس نیگای باڵای لەیل
نە ئەو سەیرانە و نە تۆ دیاری
سا بۆ بمانە و زام نەبۆ کاری

پەراوێز edit