ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٨٢. وادەی سفیدی
وادەی سفیدی شکۆفەی پیرین
شکۆفەی باخچەی پیری دڵگیرین
شکۆفەی باخچەی پیری سفیدەن
سەرمایەی میوەی عیرفان هەر ئێدەن
نە باخچەی سونبوڵ تاری مووی تاردا
سپی شکۆفەی پیریم دیار دا
باقەی زوێری و زاری و دڵگیریم
پەیپەی زیاد کەرد پەژارەی پیریم
ئاخرڕۆی وەهار نەوجوانیمەن
ئەوەڵڕۆی پاییز زیندەگانیمەن
هەناسەم چون بای خەزان مەخێزۆ
پەیپەی بەرگی شاخ شادیم مەڕێزۆ
خەدەنگی باڵام چەمان کەمان وەرد
ڕاست وە نیشانەی فەنا ڕوو ئاوەرد
کەمکەم پیری خەم وە قامەت مدۆ
دەمدەم وەعدەی ڕۆی قیامەت مدۆ
پیری یەکسەر زۆر جە زانووم سەندەن
سەر وە گەردندا هەر وە زۆر مەندەن
ساقی، پام بەستەی زنجیری پیرین
دەسم دامانت وادەی دەسگیرین
چابوک بەو ڕەفتار بێدرەنگەوە
خەرامان بەو ناز باڵای شەنگەوە
جامت جەم ئاسا لەبڕێز کەر جە مەی
پێم نۆشکەر وە یاد بەزمئارای کەی
مەستی وە پیران جوانی مدۆ
هێزی دووبارەی زرانی مدۆ
پێمدەر تا پەیپەی پێوە هەی کەروون
رای سەختی سارای مەحشەر تەی کەروون
زرنگەی گۆشی وێم پێم ماچۆ وە تاو:
گاهێ خەبەردار، گاهێ سەرحەساو
من پەمەی غەفڵەت کەڕ کەردەن گۆشم
هیچ وەکەس نییەن نە گۆش نە هۆشم
نەی گوزەرگای تەنگ بازاری چەپگەرد
هەر کاتێ زانای ئەجەل سمکۆ کەرد
موتریب بەو نەغمەی «شانازی»تەوە
یا بەو پەردەی پاک حیجازیتەوە
بوڵەندکەر دڵسۆز سەدای دڵتەنگی
بەڵکەم بێدار بوو جەی خاوی سەنگی
های غەفڵەت تاکەی هام سەفەر ویەرد
بێدار بەر جە خاو کاروان ویەرد

پەراوێز edit