ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٦٤. نمانای بەهەشت
نمانای بەهەشت پێشانیی نووری
ئازیز وەی سفتەی دۆزەخی دووری
دووریت عەزابێ ساز دابێ پەرێم
عەزابێوتەر دا، ئاماو لوات پێم
ئای هەنی جەی دەرد کێ دەرمان سازۆ
وە هەمسایە سەگ کام دەرماڵ نازۆ
چەم وە گەردی ڕای کێ ڕۆشنا بۆ
لەب وە یاگە پای کێ ئاشنا بۆ
ڕۆی وەسڵت ئەر سەد زەروور نەفامەن
مزانام فەڵەک چەپگەردش نامەن
فەڵەک داد جە دەرد بێدەواکەی تۆ
موغەننی فەریاد ئەو نەواکەی تۆ
بوڵەند کەر مەقام «دڵسۆز» وە ڕاسی
تەنزیلەش فەرد گەل خاڵۆی کۆماسی:
«ڕۆی وەسڵت هەر بیم ئەی ڕووە پێم بێ
جەو بۆنە هەرڕۆ ڕۆڕۆ خدێم بێ»
«ئیسە ها فەڵەک نیشان دادەن پێم
ئاخ ترسیاگەکەی گیر ئاوەردە وێم»
«ئەمجار کێ تاقەت دووری تۆ دارۆ
دەک بەرقی غەزەب وە جەسەم وارۆ»

پەراوێز edit