ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٥٣. تەعزیە و ماتەم و مەرسیە و شیوانا مەمێ شەهیدە، مرنا بەکرێ شەقی ب دەستێ تاجدینێ سەعیدە
ئەو مەئتەمیێ کو با خەبەر بوو
ئەڤ ڕەنگە ژ بۆ مە نەوحەگەر بوو
گۆ: جان کو ژ حەبسێ تەن جودا بوو
فەریاد و فغان ژ شەهری ڕابوو
بوو وەلوەلە و فغان و زاری
بوو زەلەزەلە و بەزین هەواری
بوهتان ژ مەزن حەتا بچووکان
نسوان و کەچ و بەنات و بووکان
ئەعیان و ئەکابر و ئەعالی
میرزا و رەوال و لائوبالی
یەک فەرد نەما د شەهری دلخوەش
بالجمله د سەرخوەش و موشەووەش
ڤێکڕا دبەزین ب سەر مەمێ ڤە
وان دەرد دبرن ب سەر غەمێ ڤە
تاجدین و بەکر ب ئتتفاقی
بوون هەردو ل عەردەکی مولاقی
گۆ: ئەی سەبەبێ فەسادێ عالەم
شەیتان سفەتێ ل شەکلێ ئادەم
ئەی باعسێ فتنە و فەسادان
وەی مانعێ مەقسەد و مورادان
ئەی پەردەدڕێ مەمێ و زینێ
وەی داغ کەشێ ل سەر برینێ
ئبلیس و خەبیس و پوڕ نەدامەت
بەس نینە ل من تە کر قیامەت
دەر حەققێ مەمێ سەقەت خەبەر دا
حەتتا کو ل من تە مەم ب دەر دا
ئەڤ چەندە مونافق و نەیاری
هێژا تو ب چاڤێ من دیاری
مەم دێ بمرت تو دێ بمینی
هێژ خوەش بگەڕی ل ڕوو زەمینی
حازر وی بەکر د عەردی ڕاکر
جسمێ ب بەلا ژ جان جودا کر
گاڤا کو گهشتە سەر برایی
نوورەک وی نەدی د وی چرایی
تاجدین ژ سەرێ خوە تاج و تۆمار
هاڤێتنە سەر لەشێ مەمێ ژار
دین بوو ژ تەحەسسورا برایی
هەر چی کو ددی وی ئە ژدەهایی
فی الحال دکر کو وی فەنا کەت
تەشبیهی بەکر د عەردی ڕا کەت
قەت کەس نەدشێ ببت موقابل
بێ شوبهە ب وی دبوویە قاتل
ناچار خەبەر برن ژ بۆ میر
میر هات و ل پ ێ وی بەست زنجیر
گاڤا کو جەنازە وان هلانین
شاهد کو ژ مەشهەدێ دەرانین
مەشهوود بوویین ل وان عەلامەت
ڕابوو ل خەلائقان قیامەت
دێوێ کو ڤەبەستی وان ب تەدبیر
بزداندی ل بەر خوە قەید و زنجیر
زنجیر و کەمەندا وی شکینان
دەروازە و پەردە وی هلینان
ئە ژدەر ژ مەغارەئێ کو بەر بوو
دەر حال بەزی د نەعشێ وەر بوو
تابووت ل سەر سەرێ خوە دانی
ئەفغان دگهاندە ئاسمانی
هندی کو د شەهری ئادەمی بوون
تێکدا د لباسێ مەئتەمی بوون
هندی کو هەبوون د شەهری مەشهوور
خاتوون و موخەددرات و مەستوور
گیسۆ ڤەکرن ب تایێ تەربۆش
سەر تا ب قەدەم هەمی سیەه پۆش
بێ مەعجەر و بورقوع سەرەنداز
ڕەش گرتی ژ بۆ مەمێ ب دلخواز
نەییاحە و مهرەبان و دایین
گۆیندە ب نالە شوبهی گۆیین
وان مەرسیەدا ستران ب ئاهەنگ
زین ڕابوویە پێ ب قامەتا شەنگ
ناهید سفەت ل دەنگێ سازێ
رەققاس د چوویە بەر جەنازێ
دام و دەد و ئادەمی و مووران
دار و بەر و جامد و تویووران
بالجمله ژ بۆ مەمێ دنالین
هەر یەک ب مەقامەکێ دکالین
تەلپێ ڕەشێ وان سیاه پۆشان
رەه شوبهەتی عەورەکێ خورووشان
ئەو چەند ژ عارزێ د گولگوون
ڤێکڕا دوەرین سرشکێ پوڕ خوون
گۆیا کو د فەسلێ نووبهاری
باران ل گولشەنان دباری
ئەڤ مەئتەم و ئەڤ سیاه پۆشی
ئەڤ چارشەڤ و ئیزار و پۆشی
بوهتان وی زەمانی کرنە عادەت
بوو رەسمێ قەدیم و تا قیامەت

پەراوێز edit