ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٦. جارێکی بە مەستی عەڕەبێکی پێخواس

جارێکی بە مەستی عەڕەبێکی پێخواس

نەیزانی لە لۆکی هەمزە ڕاساوە بە داس

مەی بۆیە حەرام کراوە، سا سەیری کەن

کورد بۆیە دەڵێ لە هەمزە چی داوە هەباس؟!

ایزد به بهشت وعده با ما می کرد
اندر دو جهان حرام می را کی کرد؟
مردی به عرب اشتر حمزه پی کرد
پیغمبر ما حرام می بر وی کرد!

question_answer پەراوێز نووسین