ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٦. جارێکی بە مەستی عەڕەبێکی پێخواس

جارێکی بە مەستی عەڕەبێکی پێخواس

نەیزانی لە لۆکی هەمزە ڕاساوە بە داس

مەی بۆیە حەرام کراوە، سا سەیری کەن

کورد بۆیە دەڵێ لە هەمزە چی داوە هەباس؟ !

ایزد به بهشت وعده با ما می کرد
اندر دو جهان حرام می را کی کرد؟
مردی به عرب اشتر حمزه پی کرد
پیغمبر ما حرام می بر وی کرد!

پەراوێز edit