ئاڵەکۆک

عەبدوڵڵا گۆران add_a_photo
گۆران خەیام بە کوردی
٤٨. گوڵ بەربەیانێک ژاکا و هەڵوەری
گوڵ بەربەیانێک ژاکا و هەڵوەری،
ڕازی خۆی هەڵڕشت بۆ با و هەڵوەری؛
کەم شەرتیی چەرخە کە گوڵ بە دە ڕۆژ:
ڕوا و پشکووت و ژیا و هەڵوەری!
گل صبحدم از باد برآشفت و بریخت
با باد صبا حکایتی گفت و بریخت
بد عهدی عمر بین، که گل ده روزه
سر برزد و غنچه گشت و بشکفت و بریخت

پەراوێز edit