ئاڵەکۆک

تورکەمیر add_a_photo
تورکەمیر شیعرەکانی تورکەمیر
٤. شیرین شەماران
شەو شەمعی نیا شەورای شەماران
ناگا نامەحرەم وا دا وە یاران
تەفەڕوج پەی تیپ توغرای حیتاران
سەف سەف چی سەر سان سپای سەرداران
زیوەش کەرد وەبان نارنجی ناران
بدەری ژە ڕوی ئەو برچ مەدێ جاران
خاسە خانمێ ژە خزمەتکاران
حووراسا ژە تیپ حووری حەساران
تاس و ماس و مشک ماسی مەتاران
ئاوەرد پەی سەرشووڕ شای سەر قەتاران
گرد گوڵچینی، عەتر عەتاران
ڕێزنا ئەرپای ڕەعنا نازاران
گوڵاوپاشیی چەتر پارچەی ئەڵواران
مەر شیرین نە حەوز ھەرسین ھەر جاران
شستشووی شعرییەن شەوق چی ستاران
مەر لەولا پل پێچ تویلک چناران
ڕووشنی شوعای شوڵەی سمساران
مەر نە شەوسان دارای بن داران
بەسر چوی جەیران لە مەرغزاران
نەعووزەن پەی نەزم نمازگوزاران
شەفینش شەفای دەرد بێماران
ئیعجازش ئەنوار مەسیحا داران
کیانا ژە قەور مردەی مەزاران
ئەی مەسیحادەم ژە دیرە داران
ئایا ئیحیا کێ چەن ژەو ھەزاران
کڵاو ژە گیسووی کڵاوپووس داران
سڕ ئەوا وەبان بیچی ئەمتاران
گەرد گوڵچینی عەتر عەتاران

پەراوێز edit