ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٤١. لە میسکی چینی ڕەشتر سومبولت
لە میسکی چینی ڕەشتر سومبولت
بە هەزاران دڵ بەندەی کاکۆڵت
پەی بەدڵی تۆ نابا ناڵەی من
لەبەرد ڕەقتر بێگومان دڵت

پەراوێز edit