ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٣٣. نازک بەدەن شەم
نازک بەدەن «شەم»، نازک بەدەن «شەم»
نازک لارە و لەنج، غەمزە و ناز «شەم»

نازک لەب شەهد، شەکەرڕېز «شەم»
نازک تەبەسسوم قەند ئامېز «شەم»

نازک گەردەن بەرز، باڵای بەرز «شەم»
نازک سینە ساف سەدەف تەرز «شەم»

نازک زوڵف دېز عەنبەرین «شەم»
نازک ڕیزەی ڕاز شەکەرین «شەم»

نازک قەوس قاش قودرەتساز «شەم»
نازک باڵا سەوڵ سەرفەراز «شەم»

نازک دندانان گەوهەردانە «شەم»
نازک نەقش خاڵ لووتەوانە «شەم»

نازک دوو بازوو و پەنجە و دەست «شەم»
نازک ئەنگوشتان حەنابەست «شەم»

نازک پېشانی پڕ جە بەند «شەم»
نازک شېوە شۊخ شاپەسەند «شەم»

نازک زنج زەڕ زەنەخدان «شەم»
نازک شاماران وەبان شان «شەم»

نازک دوو قەندیل قۊرەتمەند «شەم»
نازک نازکی کەمەربەند «شەم»

یاشا هەر شەم بۊ تەور شېوەش بۊ
هەزار پەروانە چوون من لېوەش بۊ

ئەسیر وە قەندیل شای نەجەفماڵ بۊ
بسۊزۊ باڵاش جە زوبان لاڵ بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit