ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
١٨. سەنگ هەواران
سەنگ هەواران، سەنگ هەواران
سەنگ سیاڕەنگ سفتەی هەواران

مەلوول ماتەم پەس مەندەی یاران
چوون من هام شەریک دەرد و پەژاران

تۊ سەنگ کۆنی یە کام هەوارەن
یە پەی کۍ ڕەنگت ئازیەت بارەن

سفتەی سەودای عەشق کامین نەوهاڵی
بۍ دەنگ بەد ڕەنگ مات مەلالی

تۊ جە داخ کۍ سفتە سۊزانی
پەس مەندەی هەوار کامین هۊزانی

ڕاس واچە هجران کێت نە دڵ داخەن
جە هجران کۍ بەرگت قەڵاخەن

سەنگ وات سیابەخت ستەمکېش خەم
(پەروانە)ی پەشېو دوور کەفتەی پای (شەم)

مەر نمەزانی لېڵاویت لېڵەن
نە ئی جا مەسکەن گوزەرگای خېڵەن

یوورت چەراگای خېڵ جافانەن
جای عەیش و نشات عەنبەر نافانەن

هەوارگەی رەوېڵ خېڵ مورادیەن
ماوای شەوق و زەوق زومرە شادیەن

من هەوار شەم شای پەروانانم
خان خاڵ خاسان سیا یانانم

پاییز کۊچ خېڵ بیان وە دامان
تەشریف باوەران وەی زێدو زامان

من سفتەی ئەو شەوق شۊڵەی شەم چارەم
داخێن ئەو نوور سەحەر ستارەم

ئېڎ کە واتش پیېم سەنگ هەواران
من جە ئەو بەتەر لاڵ بیم جە زبان

زانام سفتەی شەوق ئەو شەم ڕوخسارەن
داخدار داخ مای دەست ئەو یارەن

منیچ جە هجران شای شەم ڕوخساران
با بیم وە هامڕەنگ سەنگ هەواران

تەن چوون سیاسەنگ هەوارانمەن
پادشای خەم کېش خەم دارانمەن
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit