ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
١٥. دەلیل (شەم) نەدیت
دەلیل شەم نەدیت، دەلیل شەم نەدیت
جە لېڵاخ ئامای سپی شەم نەدیت

ئاهووی سەر قەتار نەوای ڕەم نەدیت
نوور بینایی هەر دوو چەم نەدیت

نازار باوان نازئەندام نەدیت
شۆخ شیرین ڕەنگ شەکەرڕاز نەدیت

شەم شادی پۊل پەروانان نەدیت
خان سیاماڵ گشت خانان نەدیت

خاوېر خاڵدار خوتەن خۊ نەدیت
مایەی موشک ئەرزان عەنبەربۊ نەدیت

سەر مەنزڵ نە سای سەهەندان نەدیت
گوڵ غونچەی گوڵ بۊی گوڵ خەندان نەدیت

(وەنەوشە)ی بۍ خەوش (سۊسەن) گوڵ نەدیت
دەوای بیماران، دەوای دڵ نەدیت

زامن نە بەرزی ئېڵاخان نەدیت
وەتەن نە سۊرگەی سای زاخان نەدیت

سەرسەوز و بۊرچین گوڵاوان نەدیت
نازداران نە پای وەفراوان نەدیت

(نیلووفەڕ) نە مەوج گوڵاوان نەدیت
نەسرین نە پایەی شەتاوان نەدیت

(بەڕەزا)ی تاشان سەرشاخان نەدیت
جەبین شۊڵەی شەوق چراخان نەدیت

سەرقەتار ڕەم ئاهووی چین نەدیت
غەزاڵەی خوتەن نە ماچین نەدیت

شاباز شاهین (شیروانی) نەدیت
سوراحی بېگەرد دیوانی نەدیت

گوڵەندام شېوەی لەیلاتەرز نەدیت
سەردار ڕەندان باڵابەرز نەدیت

شای کەمەند وە پېڵ عوزرا تەور نەدیت
(هلال) کامڵ گۊشەی هەور نەدیت

دەلیل ئامانەن قبلەی من نەدیت
هەم ڕۊح هەم ئیمان دنیا و دین نەدیت

دەلیل ئامانەن ئامای جە لېڵاخ
قیبلەکەم نەدیت بەیۊ بۍ دەماخ

دەلیل ئامانەن موژدە بدەر پېم
حاڵات قیبلەم ئیزهار ببۊ لېم

بزانووم قیبلەم وە شادی نیشتەن
سەر تا پاش وە نوور نەو (سوەیل) ڕشتەن

مەیل من پۑشەن ئەو شیرین شېوە
وەی تەور من پەی ئەو شېت بووگم لېوە

یام خۊ نامەکەی بېشەرتی وەندەن
وە تەحقیق دەندان دۊستیش کەندەن

مەزانۊ هەم شەرت وەرین شکەستەن
ئەساسەی ئەسباب بەین نۊش بەستەن

سەردی ئېڵاخان مەیلش کەردەن سەرد
سەردش جەو ئیقرار چەنی ئېمەش کەرد

بەین نۊش بەستەن دنیاش بە کامەن
مەیل و مۊبەتش (ابن سلام)ەن

بەشق ڕای ڕاسان دەلیل یە ڕاسەن
ئەر ڕاسەن جە من بېزاریش واسەن

ڕاس بواچە پېم تا دڵنیا بام
قەیس ئاسا عەوداڵ دەور دنیا بام

ئەگەر بزانووم جە من ویەردەن
ئیقرار کەردەی وېش بە جا ناوەردەن

منیش وە تەحقیق مەویەرووم جە ئەو
دەمێ شیم نە خاو ئەوم دی نە خەو

چونکە شەرتی وېش نەبەرد تا وە سەر
چەنی ڕەقیبان وېش کەرد وە یاوەر

پەی من شەرت نېیەن یەک شېوەی خاسی
ساحېب شەرت و شوون یەک مودبرماسی

شەرت و وەفاش بۊ چەنیم تا وە سەر
بەینش درۊست بۊ تا وە ڕۊی مەحشەر

جە من زیادتەر مەیل نەدۊ وە کەس
کلید گەنجش نەدۊ بە هیچ کەس

دڵ چەنی هیچ کەس نەکەرۊ پابەند
هەر ڕۆژێ کەسێ نەکەرۊ پەسەند

تا نامەی خاسیش گشت کەس بوانۊ
ڕەقیبان بۍ فەهم هەرزەش نەزانۊ

ئەبۊ بە ڕیشخەند هامسەران وېش
تیر تانەی تاڵ دایم نەدەن لېش

وەفاش تا سەر بۊ چوون وەفاداران
وېش نەکا وە قەڵب ناڕەوای شاران

جە یەک بەدەن بۊ ڕۊحش چەنی من
ڕیشەی نەخڵ عەهد نەکنیۊ جە بن

بەڵکم جە ئەلتاف جەمین جامش
جە بېخ شەوبەند خەیاتەی خامش

(ڕەزا)ی بېچارەی دېوانەی دڵڕېش
خەڵاس بۊ جە دەست جەفای ئېش و نېش
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit